P I V A A T S U S T I N G I M U S E D

Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika teavitus

Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja
milleks Caroliina OÜ isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse
üldregulatsioonist.

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste
ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi,
aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe vaatamise, sotsiaalmeedia kanalite ja meie
teenuste kasutamise kohta.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise
tingimustega, nagu on kirjeldatud meie küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitikas.

Kehtiv alates 01.06.2020

1. Kelle andmeid Caroliina OÜ töötleb?

Caroliina OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral saab vastuse aadressilt info@caroliinalu.com .

Caroliina OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kui nad on avaldanud soovi tarbida meie
teenuseid või tooteid või on varem kasutanud meie teenuseid või tooteid. Teatud juhtudel
töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

2. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Meie turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja toodete kasutajate ning klientide (sh klientide
esindajate) isikuandmeid töötleme selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda
potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemaid tooteid ja paremat teavet. Kui Caroliina OÜ töötleb
isikuandmeid neil eesmärkidel, on töötlemise õiguslik alus meie õigustatud huvi tagada meie
toodete korrektne ja kvaliteetne osutamine.

Caroliina OÜ turunduskanalitest (www.caroliinalu.com) kogume me andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete
klientide huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve, pakkuda
kvaliteetsemat teavet ning täiustada kodulehe funktsionaalsust ja kasutajasõbralikkust. Sellisel
juhul on töötlemise õiguslik alus meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ning
pakkuda paremaid teenuseid või tooteid.

Näiteks töötleb Caroliina OÜ andmeid kliendi ostukäitumise, uudiskirjade lugemise ja avamise ning
reklaamide avamise kohta, et pakkuda kliendile tema eelistatud pakkumisi ja sisu.

Caroliina OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • CaroliinaOÜ kliendibaasi loomine ja selle haldamine
 • kliendile uute teenuste pakkumine
 • Caroliina OÜ teenuste analüüsimine ja täiustamine
 • veebilehe haldamine
 • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine
 • kliendi päringutele vastamine

3. Kuidas andmeid kogutakse?

Üldjuhul kogume isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks kasutame
automaatseid andmekogumisvahendeid, sh küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et
optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ning pakkuda klientidele paremaid teenuseid ja
tooteid.
Küpsised ja pikslisildid ning nendest vabanemine
Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale
ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. See võimaldab meelde jätta kasutaja
eelistused, nagu kirja suurus, suhtluskeel, seadmeinfo, vaatlusstatistika jms.

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul
muuta nii, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised
või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda
ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel
laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

Caroliina OÜ kasutab:

 • analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, nt
 • mis sisulehti avatakse kõige enam või mida sealt veebilehelt otsitakse jne. Need
 • küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia
 • hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised
 • reklaamiküpsiseid, mis aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame
 • kolmandate osaliste küpsiseid, nt YouTube ja Google Maps.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Niisuguse soovi korral peab
kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-
sfri11471/mac

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi
kasutajale enam kättesaadavad olla.

4. Caroliina OÜ töödeldavad isikuandmed (sh andmed)

Caroliina OÜ võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):

 • kontaktanded: nimi, e-posti aadress ja telefoninumber
 • lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed: kliendi eelistused seoses Caroliina OÜ
  teenuste ja toodetega, tagasiside meie toodete kohta
 • automaatselt kogutavad andmed: kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sh brauseri
  liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, mis sisulehti
  uuris, ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed
 • kasutaja toimingud seoses Caroliina OÜ e-kirjadega, sh andmed selle kohta, mis kirju ning
  millal ja kuidas on kasutaja avanud
 • muud isikuandmed, mille isik on teinud avalikult kättesaadavaks või meile
  kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes, nagu Facebook, Instagram jt

5. Isikuandmete jagamine

Caroliina OÜ ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osalistele, v.a allpool loetletud tingimustel.
Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumiseks.
Sinu isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:

 • võlgade sissenõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid
 • riikliku järelevalve asutuste ja politsei soovil
 • avalik tagasiside kliendi nõusolekul

6. Isikuandmete turvalisus, kasutamine ja säilitamine

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete turvaline säilitamine on Caroliina OÜ prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida
loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete
konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate
õigusaktidega.

Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja
piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad
meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikuks saamise võimalikest tagajärgedest.

Säilitamistähtaeg

Caroliina OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks
vaja. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada
probleeme ning täita seadusjärgseid dokumentide säilitamise nõudeid. Kui me isikuandmeid
enam ei vaja ega õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame need.

7. Kliendi (andmesubjekti) õigused

Kliendil on õigus pääseda ligi Caroliina OÜ töödeldavatele kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda
ebatäpsete isikuandmete parandamist. Kui kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta
arvamusel, et Caroliina OÜ on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti
ühendust võtma e-posti aadressil info@caroliinalu.com

Andmesubjekti õigused

Parandamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed
põhjendamatu viivituseta parandataks.

Kustutamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu
viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.

Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on
meile andnud, ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on
tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid
enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sh nende
sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.

Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis
põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sh profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile
õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see
nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel
toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust.

Kui Caroliina OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi
Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. Muud sätted

Caroliina OÜ võtab õiguse küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste
kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval sellel veebilehel.

Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast
tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.